Aansprakelijkheid

Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van de boeker en/of deelnemer.
Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van PedroTours zelf, is PedroTours niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die boeker en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of activiteiten, tenzij en voorzover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
Indien PedroTours toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de reisovereenkomst, is PedroTours aansprakelijk voor vergoeding van de schade die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie tot maximaal een bedrag van eenmaal de reissom.
De aansprakelijkheid van PedroTours voor derving van reisgenot is beperkt tot ten hoogste eenmaal het bedrag van de reissom.
De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van PedroTours en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.
PedroTours is niet aansprakelijk indien en voorzover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.En wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

© 2024 Wandel en fietsvakanties. Created using WordPress and Colibri